Wspólny projekt uczelni ze Słupska, Gdańska i Szczecina

Wspólny projekt uczelni ze Słupska, Gdańska i Szczecina

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum

Akademia Pomorska w Słupsku wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnianie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnianie cyfrowe.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. 

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. 

Wartość dofinansowania wynosi 25 065 886,21 zł.

Lider – Akademia Pomorska w Słupsku wraz z partnerskimi Uniwersytetami: Gdańskim i Szczecińskim zamierza zdigitalizować i udostępnić on-line zasoby herbariów pomorskich. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów, jak również lepszy będzie dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest również udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również znaczącym wsparciem w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych 
z gatunkami objętymi ochroną.

W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, zostanie upublicznionych w Internecie. Natychmiastowy dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie sprzyjał zwiększeniu wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu herbariów w dziedzictwie narodowym.

Grupami docelowymi dla naszego projektu są: pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci i studenci, służby i funkcjonariusze państwowi, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, redakcje czasopism naukowych a także użytkownicy indywidualni – w ich gronie między innymi specjaliści z zakresu zdrowia, pracownicy laboratoriów badawczych, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Leave a comment

Send a Comment