„Wczasy pod gruszą” niepełnoetatowca

„Wczasy pod gruszą” niepełnoetatowca

Coraz to większymi krokami zbliża się okres wakacyjny. Wielu pracowników zatrudnionych przede wszystkim w „sferze budżetowej” lub w dużych przedsiębiorstwach z „sektora prywatnego” będzie mogło skorzystać z dopłat do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli tzw. „wczasów pod gruszą”. I tutaj pojawia się pytanie: czy pracodawca może obniżysz wysokość wypłaconego świadczenia ze względu na świadczenie pracy na niepełny etat?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019, 1352, t.j., z późn. zm.) – dalej u.z.f.ś.s. –  przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, Jest to tzw. kryterium socjalne. Niewątpliwie istotne jest to, że wśród kryteriów tych nie ma wielkości etatu. Oznacza to, że pracownikowi zatrudnionemu na ułamkową część etatu przysługują takie same świadczenia, jak pracownikowi pełnoetatowemu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS (z uwzględnieniem kryteriów socjalnych), oraz zasady przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Wydany na podstawie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych regulamin stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019, 1040, t.j., z późn. zm.). Z przekazu zawartego w art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. wynika, że pracodawca prowadzący działalność socjalną jest zobowiązany do wydania regulaminu funduszu. Treść powyższego regulaminu nie ustala pracodawca jednoosobowo. Powyższe zapisy regulaminu podlegają uzgodnieniu z partnerami społecznymi. W przywołanym przepisie wyraźnie zastrzeżono, że regulamin jest ustalany zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 2019, 263, t.j., z późn. zm.) – dalej u.z.z.. Podkreślono równocześnie, że pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Przepis art. 27 ust. 1 u.z.z. stanowi, że zasady wykorzystania ZFŚS, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy u pracodawcy działa więcej organizacji związkowych, zastosowanie ma art. 30 ust. 5 i ust. 6 u.z.z. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu ZFŚS organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzję o regulaminie podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Należy pamiętać również, że jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 4 lipca 2007 roku (sygn.. akt II PK 25/07) świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mają charakteru roszczeniowego. Powyższe świadczenia mają charakter uznaniowy. Oznacza to, że pracownik na skutek oceny pracodawcy lub komisji powołanej przez pracodawcę, świadczenia, o które wnioskuje może nie otrzymać. Zgodnie z art. 10 u.z.f.ś.s. administratorem środków zgromadzonych w Funduszu jest pracodawca.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment