Warsztat Naukowca. Rośliny inwazyjne ze zbiorów Herbarium Slupensis (WIDEO)

Warsztat Naukowca. Rośliny inwazyjne ze zbiorów Herbarium Slupensis (WIDEO)

Zaglądamy do pracowni Kierownika Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. Zbigniewa Sobisza i pytamy o gatunki roślin inwazyjnych.

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

Inwazyjne gatunki obce sprowadzone lub rozprzestrzenione poza swoimi naturalnymi siedliskami, oddziałują na rodzimą różnorodność biologiczną prawie wszystkich ekosystemów Ziemi i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej różnorodności.

Problem inwazyjnych gatunków obcych stale narasta, głównie z powodu rozwoju globalnego handlu, transportu i turystyki, co może ułatwiać wprowadzanie i rozprzestrzenianie się gatunków obcych w środowisku. Jeżeli dla danego gatunku nowe środowisko jest wystarczająco podobne do rodzimego, gatunek ten może przetrwać i rozmnażać się.  Szkody te zwiększają się dodatkowo na skutek zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska, utraty siedlisk i przekształceń środowiska przez człowieka.

Szereg gatunków wykorzystywanych w leśnictwie i rolnictwie świadomie zostało sprowadzonych przez człowieka w celu zwiększenia produkcji i konkurencyjności na rynku (np. dąb czerwony, lucerna siewna) lub zostało posadzonych jako rośliny ozdobne w ogrodach i parkach (np. klon jesionolistny, nawłoć kanadyjska). 

Oto niektóre najgroźniejsze gatunki inwazyjne Polski:

 • barszcz Sosnowskiego
 • rdestowiec strokończysty
 • rdestowiec sachaliński
 • rdestowiec czeski
 • klon jesionolistny
 • kolczurka klapowana
 • nawłoć kanadyjska
 • nawłoć późna
 • niecierpek drobnokwiatowy
 • niecierpek gruczołowaty
 • irga błyszcząca
 • świdośliwka kłosowa
 • czeremcha amerykańska
 • róża pomarszczona
 • robinia akacjowa
 • rudbekia naga.
Leave a comment

Send a Comment