W 2020 roku popracujemy dłużej

W 2020 roku popracujemy dłużej

Czas pracy w 2020 roku będzie najdłuższy od dekady. Wynika to zarówno z faktu, że rok ten jest rokiem przestępnym jak i z układu kalendarza.

Najdłużej popracujemy w lipcu, bo aż 184 godziny, W pozostałych miesiącach wymiar czasu pracy będzie się wahał w granicach 160-176 godzin. Dwa świąteczne dni przypadać będą w sobotę i w zamian pracodawca będzie zobligowany do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.

Wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika obliczamy zgodnie z art. 130 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. 2019, 1040, t.j. z późn. zm.). W myśl tych przepisów:

  • ustalamy liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego (liczonych jako siedem dni od pierwszego dnia w okresie, a nie kalendarzowych) i mnożymy ją przez tygodniową normę czasu pracy, czyli 40 godzin (wyjątek dotyczący pracowników niepełnosprawnych i pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Dobowa norma czasu pracy dla pracowników z umiarkowaną lub znaczną grupą niepełnosprawności wynosi 7 godzin. Natomiast norma dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych to 7 godzin i 35 minut.;
  • ustalamy liczbę dni wystających poza pełne tygodnie – bierzemy tu pod uwagę tylko dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku – i mnożymy ją przez normę dobową wynoszącą 8 godzin lub krótszą obwiązującą danego pracownika;
  • sumujemy obydwa wyniki.

Poniżej w tabelce przedstawiamy wymiary czasu pracy w 2020 roku dla miesięcznych okresów rozliczeniowych biorąc pod uwagę podstawową, dobową normę czasu pracy, tj. 8 godzin.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment