Urlop zaległy w czasie epidemii. Wszystko, co muszą wiedzieć pracownicy

Urlop zaległy w czasie epidemii. Wszystko, co muszą wiedzieć pracownicy

W czasie epidemii zarówno pracownicy jak i pracodawcy, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Z dwóch stron często pojawiają się wątpliwości w kwestii „przymuszenia do wykorzystania” przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego. Poniżej wyjaśniamy ten nurtujący wszystkich problem, mając na uwadze obecnie obowiązujący porządek prawny w Polsce.

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019, 1040, t.j. z późn. zm.) – dalej k.p.,  pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z różnych przyczyn pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, z dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym. W myśl art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W kwestii wykorzystywania przez pracownika zaległego urlopy wypowiedział się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 24 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05, SN wyraził stanowisko, że w przepisie art. 168 k.p. przedmiotem regulacji jest powinność udzielenia pracownikowi urlopu niewykorzystanego, w określonym terminie – “najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego”. W wyroku tym mowa jest o pierwszym kwartale, ponieważ w ówczesnym porządku prawnym, urlop zaległy należało wykorzystać do dnia 31 marca roku następnego.

 Ustawodawca, poprzez zapis art. 168 k.p.,  zapewnia normatywnie określoną gwarancję urlopu wypoczynkowego, który – żeby spełniał swą właściwość – musi być udzielany w czasie sprzężonym relewantnie z procesem pracy – najlepiej w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, a jeżeli było to niemożliwe, to najpóźniej do końca pierwszego kwartału (obecnie – trzeciego kwartału) następnego roku kalendarzowego.

Powyższy wyrok SN jednoznacznie rozstrzygają kwestię bezwzględnego przestrzegania terminu udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego, określonego w przepisie art. 168 k.p.

Mając wszystko powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania zaległego urlopu, także w okresie zagrożenia koronawirusem.

Obecnie trwają pracę nad przyznaniem pracodawcy prawa ”wysłania” pracownika, w terminie ustalonym jednostronnie przez pracodawcę, na 14 dniowy urlop bieżący. Na tym etapie legislacyjnym trudno jednak pisać o ostatecznym kształcie ww. przepisów.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment