Tarcza 3.0. Kolejne zmiany dla szkolnictwa wyższego

Tarcza 3.0. Kolejne zmiany dla szkolnictwa wyższego

W połowie maja weszła w życie kolejna odsłona tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. W ustawie tej znalazły się przepisy, które mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom w gospodarce wynikających z epidemii COVID – 19. Wśród zapisów znajduje się kilka zmian dotyczących szkolnictwa wyższego.

Nowe przepisy wprowadziły m.in. zmianę dotyczącą spłaty kredytów studenckich. Na wniosek studenta, złożony do końca roku akademickiego 2019/2020, instytucja kredytująca zawiesi spłatę kredytu studenckiego na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Ponadto odsetki należne od kredytu pobieranego przez kredytobiorców w okresie zawieszenia spłaty, pokrywane będą w całości ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

Najnowsze przepisy przesuwają również o rok termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Przedłużeniu uległy także terminy dotyczące przewodów doktorskich prowadzonych na „starych zasadach”, sprzed Konstytucji dla Nauki. Na obronę będzie czas do końca 2022 roku.

Ustawa wydłużyła również okres przejściowy, w którym naukowcy do osiągnięć naukowych zaliczyć mogą artykuły opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu.

Ustawodawca dał możliwość uczelniom na zmianę w zakresie trybu, terminu i zasad rekrutacji na studia oraz do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021. Dodatkowo zmianie ulec mogą reguły przyjmowania na studia laureatów olimpiad, konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Wprowadzone zmiany dotyczą także wydawania przez uczelnie dyplomów ukończenia studiów i ich suplementów. Uczelnia będzie zobligowana wydać absolwentowi, w terminie 30 dni od zakończenia studiów, dyplom wraz z suplementem oraz jego dwoma odpisami. Ponadto na wniosek studenta, uczelnia będzie musiała wydać dyplom lub suplement do dyplomu w języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

Autor: Kamil Patynowski
Fot. Krystian Maj/KPRM

Leave a comment

Send a Comment