Redakcja wyjaśnia. Wysokość wynagrodzenia urlopowego

Redakcja wyjaśnia. Wysokość wynagrodzenia urlopowego

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownicy mają do wykorzystania co do zasady, 20 lub 26 dni, w zależności od posiadanego stażu pracy.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 172 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy – dalej KP (Dz.U. z  2020 r. poz. 1320, t.j. ze zm) za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Dokładną metodykę jego wyliczania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r., poz. 14 ze zm. ) – dalej r.z.u.u.w. Stosownie do par. 7 r.z.u.u.w., składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce oznacza to, że stałe elementy płacy nie podlegają przeliczeniu.

Konieczność wyliczenia tzw. średniej urlopowej występuje dopiero wtedy, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc lub mieszane, czyli stałe i zmienne miesięczne. W myśl par. 8 ust.1 i ust. 2 r.z.u.u.w., uwzględnia się je przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Natomiast w przypadku znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Obliczając pracownikowi wynagrodzenie urlopowe należy uwzględniać składniki wypłacone pracownikowi “w okresie”, a nie “za okres”. W art. 85 par. 2 KP ustawodawca wyraził możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Przy takim terminie płatności wynagrodzenia w przypadku urlopu wykorzystywanego np. w kwietniu, powinny być uwzględniane do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego składniki wynagrodzenia wypłacone pracownikowi w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, czyli w marcu, lutym i styczniu. Składniki te będą stanowić wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za luty, styczeń i grudzień roku poprzedniego.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment