Redakcja wyjaśnia. Wolne za święto przypadające w sobotę

Redakcja wyjaśnia. Wolne za święto przypadające w sobotę

Z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy pracownikom, bez względu na system czasu pracy w którym są zatrudnieni, jeżeli tylko wykonują swoją pracę przez przeciętnie pięć dni w tygodniu, pracodawca musi udzielić dodatkowego dnia wolnego od pracy. W 2020 sytuacja taka pojawia się dwa razy – 15 sierpnia i 26 grudnia.

Przepis art. 130 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej k.p., stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się w myśl art. 130 § 1 i 2 k.p. w następujący sposób:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie,

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Dodatkowo każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ustalona według powyższego wzoru pula godzin do przepracowania powinna zostać prawidłowo rozłożona, w taki sposób, aby nie została naruszona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Oznacza to, że pracownikom zatrudnionym przez przeciętnie pięć dni w tygodniu pracodawca zobowiązany jest oddać dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę, nawet jeżeli w tym dniu pracownicy nie mieli zaplanowanej pracy. Przykładowo, w sytuacji, gdy pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku, a dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy ma przypadać na 15 sierpnia tego roku w sobotę, powinien on być udzielony pracownikom w innym terminie w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zasady wyznaczania pracownikom dnia wolnego ustala pracodawca samodzielnie. Możliwe jest zatem wyznaczenie dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę jednakowo dla wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników. Pracodawca może również wyznaczyć rożne dni odbioru dnia wolnego dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników. Nie ma również prawnych przeciwwskazań, aby pracodawca przychylając się do wniosków pracowników wyznaczał im dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę indywidualnie, każdemu w innym terminie.

Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy otrzyma również pracownik, który w dniu świątecznym przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli bowiem pracodawca wyznaczył jako dzień wolny w zamian za święto, dzień przypadający przed chorobą pracownika lub po powrocie chorego pracownika do pracy, pracownik ten ma prawo z tego wolnego dnia skorzystać.

Nieco inaczej kwestia ta kształtuje się w przypadku, gdy wyznaczony przez pracodawcę dzień wolny przypada w dniu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. W takim przypadku brak jest podstaw do ponownego wyznaczenia dnia wolnego dla pracownika, który w dniu uznanym przez pracodawcę za wolny od pracy przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment