Redakcja rozmawia. Prof. Zbigniew Osadowski, Rektor AP: "Nie jest dobrze, tylko jest bardzo dobrze!"

Redakcja rozmawia. Prof. Zbigniew Osadowski, Rektor AP: "Nie jest dobrze, tylko jest bardzo dobrze!"

Rozmowa z dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewem Osadowskim, Rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Panie Rektorze, akademickość to cel strategiczny Akademii Pomorskiej. Jakie kroki są podejmowane w tym kierunku?

Panie redaktorze, od momentu, kiedy podjąłem funkcję Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku rozpoczęte zostały działania na rzecz wzmocnienia akademickiej pozycji naszej Uczelni. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu środowiska akademickiego – udało się realizować wszelkie dotychczasowe zamierzenia.  Wcześniej akademickość oparta byłą na liczbie wydziałów i na posiadanych uprawnieniach. Już na początku kadencji przystąpiliśmy zatem do pierwszej w historii reorganizacji Akademii Pomorskiej w Słupsku, wyodrębniliśmy dwa nowe wydziały: Nauk o Zdrowiu oraz Nauk o Bezpieczeństwie. W ramach tej reorganizacji uzyskaliśmy nowe kategorie badawcze, jak też uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w zakresie Bezpieczeństwa narodowego. To był milowy krok jeżeli chodzi o wzmocnienie naszej akademickości, a zarazem realny krok w kierunku uniwersytetu. W między czasie weszła w życie ustawa 2.0, która pokazuje inne podejście w kwestii zarządzania i funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. To nie liczba wydziałów, czy liczba uprawnień decyduje w tej chwili o akademickości, ale posiadanie odpowiednich kategorii badawczych, kategorii B+, które dają możliwość nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. W związku z tym na naszej Uczelni podjęliśmy za zgodą Wysokiego Senatu kolejne działania zmierzające do uporządkowania naszych dyscyplin naukowych, bo to one będą podlegały ocenie, tzw. ewaluacji. Stworzyliśmy nową strukturę, już bez wydziałów pod kątem konkretnych dyscyplin naukowych. Jest to dla nas dogodna struktura pozwalająca na drodze ewaluacji oceniać na bieżąco, jaki jest stan osiągnięć naukowych w konkretnych dyscyplinach naukowych. To racjonalizacja zarządzania i lepszy nadzór nad rozwojem poszczególnych dyscyplin. Tak więc na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do ewaluacji. Wierzę, że wypadnie ona jak najlepiej.

 

Jak ocenia Pan aktualną bazę uczelnianą? Często pojawiają się informacje o kolejnych dotacjach. Czy rzeczywiście jest aż tak dobrze?

Nie jest dobrze, tylko jest bardzo dobrze! Tym możemy się pochwalić. Naprawdę w ostatnim czasie realizujemy na naszej Uczelni dużo inwestycji oraz wielomilionowych projektów, które mają posłużyć polepszeniu bazy dydaktycznej, zwiększeniu potencjału naukowego i poprawie warunków pracy dydaktycznej i naukowej naszych pracowników, studentów, jak również doktorantów. Wspomnę chociażby o uzyskaniu 10 milionów złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na remont obiektu, którego od 20 lat nie mogliśmy wyremontować. Jest to dawna stołówka wojskowa, którą chcemy przekształcić w wielofunkcyjną aulę, niezbędną dla naszej Uczelni dla zaspokojenia potrzeb organizacji różnych imprez, chociażby takich, jak inauguracja roku akademickiego. Ten obiekt chcemy wykorzystać także jako miejsce spotkań nie tylko środowiska akademickiego, ale też mieszkańców miasta i subregionu. W ostatnim czasie udało się zrealizować kolejne działania projektowe, a także zainicjować nowe. Warto wspomnieć o zakończonym niedawno projekcie o nazwie Słupski Ośrodek Akademicki, w ramach którego na wielu kierunkach powstały nowoczesne pracownie i laboratoria. Projekt wyróżniał się tym, że był realizowany z przedsiębiorcami, którzy brali dział w opracowaniu programów kształcenia. Firmy przyjmowały także naszą kadrę akademicką, by możliwe było zapoznanie się nie tylko z teorią, ale też praktyką pokazującą, jakie są dziś oczekiwania rynku pracy. Niedawno miały miejsce wydarzenia związane z realizacją projektów na kierunku medycznym. Otworzyliśmy nowoczesne pracownie o europejskich standardach w ramach dwóch projektów dotyczących Telemedycyny oraz Centrum Symulacji Medycznej. Centrum będzie służyło studentom istniejących kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, jak też kierunków, które z czasem będziemy uruchamiać. Pozyskaliśmy również 20 milionów złotych na projekt Herbarium, którego celem jest digitalizacja zasobów botanicznych Pomorza. Z efektów naszej pracy będą mogli nieodpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani. Mamy w planach wykorzystanie części środków pochodzących z obligacji skarbowych, aby mogły powstać nowe centra rozwojowe, między innymi na rzecz wzmocnienia badań w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Tak więc realizujemy i planujemy wiele inwestycji na rzecz rozwinięcia bazy, tak aby kadra mogła prowadzić badania, a studenci i doktoranci kształcili się w jak najlepszych warunkach i na wysokim poziomie merytorycznym.

Rozumiem, że powyższe działania służą kadrze i studentom oraz doktorantom. Czy oprócz rozwijania bazy dydaktycznej są prowadzone także inne działania na rzecz młodzieży?

Jak najbardziej. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać środki z MNiSW w ramach projektu Uczelnia Dostępna. Prowadzimy działania mające na celu dostosowanie naszej uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach tego projektu realizujemy działania właśnie pod tym kątem. Oznakowujemy obiekty napisami alfabetem Braille’a, zaplanowana jest winda na wydziale humanistycznym, kończymy też budowę windy w obiekcie po dawnej Hanzie. Wprowadzamy szereg rozwiązań poprawiających warunki studiowania na naszej Uczelni, wprowadziliśmy m.in. strefy chillout, chcemy wzmocnić działalność studentów, planowana jest reaktywacja klubu studenckiego, na ukończeniu są plany dotyczące wybudowania boiska wielofunkcyjnego, a po sugestiach samych studentów zróżnicowaliśmy zajęcia z wychowania fizycznego, gdzie obecnie nasi studenci poza klasycznymi zajęciami mają możliwość zrealizowania godzin na pływalni, poprzez spływy kajakowe, obozy wędrowne i narciarskie.

Akademia Aktywna to kolejny projekt, na który otrzymaliście środki z MNiSW. Na czym on polega?

To kolejny duży projekt, który dzięki dotacji z MNiSW realizujemy od tego roku. Dotyczy on realizacji przez naszą uczelnię, jak i przez naszych partnerów, działań związanych z promocją nauki, kultury, języka, zdrowego trybu życia. Zajęcia w ramach tego projektu są realizowane w murach naszej Uczelni, jak również są dedykowane mieszkańcom miasta i regionu. Przeznaczymy na ten cel dwa miliony złotych rocznie. Będą to także koncerty, występy, festiwale, w tym festiwal historyczny, zwiększymy środki na juwenalia. W ramach wykorzystania dotacji zależy nam na współpracy z szerokim otoczeniem, z przedsiębiorcami, z firmami i samorządami. Te środki finansowe pozwalają nam realizować trzeci obszar funkcjonowania Uczelni, czyli wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Jest to projekt zaplanowany na pięć lat i wierzę, że prowadzone przez nas działania we współpracy z partnerami pozwolą utrzymać wysoki poziom badań, przyczynią się do tworzenia ciekawej oferty kształcenia i utrzymania stałego poziomu rekrutacji, a w efekcie zatrzymania odpływu młodych ludzi ze Słupska i okolic.

Serdecznie dziękuję. Proszę jeszcze w kilku zdaniach podsumować największe sukcesy ostatnich niespełna czterech lat. Wydaje się, że pomimo tak niedługiego okresu udało się zrealizować niezwykle ambitne i wymagające zadania.

Działań jest rzeczywiście sporo, ale wyraźnie chcę podkreślić, że jest to sukces nie mój, jako Rektora, ale całej społeczności akademickiej, także pracowników administracji, studentów i doktorantów, którzy angażują się w te projekty i zauważyli, że przez realizację tych działań mogą skutecznie zmieniać swoje otoczenie, warunki pracy i studiowania. Ale z tych największych osiągnięć najważniejszym elementem było przeprowadzenie po raz pierwszy w historii reorganizacji i stworzenie nowych wydziałów, które pozwoliły uzyskać kategorie naukowe i uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Ważnym elementem, który udało nam się wspólnie osiągnąć z kadrą akademicką jest poszerzenie oferty dydaktycznej, stworzenie nowych kierunków kształcenia ważnych dla rynku pracy, w tym między innymi nowy kierunek Prawo. Również istotnym elementem jest realizacja wielomilionowych projektów, co wymaga bardzo dużego wysiłku. Daje to jednak ogromną satysfakcję i przynosi piękne efekty. Oczywiście nie można zapominać o konieczności wdrożenia ustawy 2.0, czyli w naszym wypadku – nowej struktury oraz szeregu przepisów wewnętrznych, które należało na nowo stworzyć lub uaktualnić.

Leave a comment

Send a Comment