REDAKCJA POLECA. Zakaz reformationis in peius w ogólnym postepowaniu administracyjnym

REDAKCJA POLECA. Zakaz reformationis in peius w ogólnym postepowaniu administracyjnym

We wprowadzeniu do opracowania Autorka pisze:

„Przez zakaz reformationis in peius na gruncie postepowania administracyjnego rozumie się (zwykle czasowy) brak możliwości dokonania przez organ odwoławczy zmiany decyzji organu pierwszej instancji na niekorzyść odwołującej się strony. Zakaz uznawany jest za jedną z fundamentalnych konstrukcji prawa procesowego w demokratycznym państwie prawnym. (…)

Powstanie i rozwój zakazu reformationis in peius wiążą się z kształtowaniem modelu postępowania instancyjnego. Instytucja ta pojawiła się w procedurach, w których wykształcił się tok instancji, a sama idea zakazu wywodzi się z istoty środków zaskarżenia.”

Zainteresowanych tematem odsyłamy do książki.

Redakcja portalu nauka-plus.pl dysponuje jeszcze kilkoma wcześniej prezentowanymi publikacjami wydawnictwa Naukowego Silva Rerum:

  1. „Przypadki kryminalne. Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny”, pod redakcja naukową Joanny Stojer-Polańskiej
  2. „Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym”, redakcja: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak
  3. „Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, Agnieszka Skóra

Można je otrzymać dzwoniąc pod numer 578 787 061.

—————————–

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.
ZNACZENIE POJĘCIA I KONSTRUKCJA PRAWNA ZAKAZU REFORMATIONIS IN PEIUS . 17
§ 1. Znaczenie pojęcia „zakaz reformationis in peius” . 17
§ 2. Konstrukcja prawna zakazu reformationis in peius . 20


Rozdział 2.
ZAKAZ REFORMATIONIS IN PEIUS A KATEGORIE DECYZJI ORGANU ODWOŁAWCZEGO . 23
§ 1. Uwagi ogólne . 23
§ 2. Zakaz reformationis in peius a decyzje merytoryczne organu odwoławczego . 27
2.1. Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji a zakaz reformationis in peius . 27
2.2. Decyzja reformacyjna organu odwoławczego a zakaz reformationis in peius . 29
2.3. Decyzja o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji i zobowiązaniu organu pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści a zakaz reformationis in peius . 31
§ 3. Zakaz reformationis in peius a decyzje procesowe organu odwoławczego . . 32
3.1. Decyzja organu drugiej instancji o umorzeniu postępowania odwoławczego a zakaz reformationis in peius . . 32
3.2. Decyzja o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji i umorzeniu postępowania przed tym organem a zakaz reformationis in peius . 34

3.3. Decyzja o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji i przekazaniu mu sprawy do ponownego rozpatrzenia a zakaz reformationis in peius . 36


Rozdział 3.
USTALENIE TREŚCI POJĘCIA „NIEKORZYŚĆ” ODWOŁUJĄCEJ SIĘ STRONY . 43
§ 1. Kryterium pozwalające ustalić „niekorzyść” strony . 43
§ 2. „Niekorzyść” subiektywna i obiektywna . 44
§ 3. Rzeczywista i hipotetyczna „niekorzyść” strony . 46
§ 4. „Niekorzyść” strony a elementy decyzji administracyjnej . 47
4.1. „Niekorzyść” strony a obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej 47
4.1.1. „Niekorzyść” strony a rozstrzygnięcie decyzji administracyjnej. Uwagi ogólne 47
4.1.2. Ograniczenie zakresu uprawnienia jako zmiana na „niekorzyść” strony . 49
4.1.3. Odmowa przyznania uprawnienia uzyskanego w pierwszej instancji jako „niekorzyść” strony . 50
4.1.4. Zwiększenie zakresu obowiązku w stosunku do ustalonego w rozstrzygnięciu decyzji organu pierwszej instancji jako „niekorzyść” strony . 51
4.1.5. Nałożenie na stronę dodatkowych obowiązków, niewynikających z decyzji pierwszoinstancyjnej, jako „niekorzyść” strony . 52
4.2. Zakaz reformationis in peius a zmiana w zakresie podstawy prawnej decyzji 53
4.3. Zmiana na „niekorzyść” a uzasadnienie decyzji organu odwoławczego . 55
4.4. „Niekorzyść” strony a dodatkowe elementy decyzji . 59


Rozdział 4.
ZAKRES PODMIOTOWY OBOWIĄZYWANIA ZAKAZU REFORMATIONIS IN PEIUS . 63
§ 1. Zakaz reformationis in peius a współuczestnictwo materialne . 63
§ 2. Przepis art. 139 k.p.a. jako norma gwarancyjna . 67
§ 3. Zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony a zakaz reformationis in peius . 68
§ 4. Zasada równości stron w postępowaniu administracyjnym a ochrona strony przed pogorszeniem jej sytuacji prawnej . 70
§ 5. Działanie zakazu reformationis in peius w sytuacji wniesienia odwołania przez podmioty na prawach strony . 74

5.1. Zagadnienia wstępne . 74
5.2. Działanie zakazu reformationis in peius w sytuacji wniesienia odwołania przez organizację społeczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.3. Działanie zakazu reformationis in peius w sytuacji wniesienia odwołania przez prokuratora . 81
5.4. Działanie zakazu reformationis in peius w sytuacji wniesienia odwołania przez Rzecznika Praw Obywatelskich . 87
5.5. Działanie zakazu reformationis in peius w sytuacji wniesienia odwołania przez Rzecznika Praw Dziecka . 89


Rozdział 5.
PRZESŁANKI ZEZWALAJĄCE NA ODSTĄPIENIE OD ZAKAZU REFORMATIONIS IN PEIUS W OGÓLNYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM . 91
§ 1. Zasady wykładni pojęć „rażące naruszenie prawa” i „rażące naruszenie interesu społecznego” . 91
§ 2. „Rażące naruszenie prawa” jako przesłanka odstąpienia od zakazu reformationis in peius w świetle art. 139 k.p.a. . 96
2.1. Znaczenie pojęcia „rażące naruszenie prawa” w świetle art. 139 k.p.a. . 96
2.2. „Rażące naruszenie prawa” w świetle art. 139 k.p.a. w orzecznictwie sądów administracyjnych . 100
§ 3. „Rażące naruszenie interesu społecznego” jako przesłanka odstąpienia od zakazu reformationis in peius w świetle art. 139 k.p.a. . 102
3.1. „Rażące naruszenie interesu społecznego” jako samoistna przesłanka odstąpienia od zakazu reformationis in peius w świetle art. 139 k.p.a. . 102
3.2. Pojęcie „interesu społecznego” w postępowaniu administracyjnym . 104
3.3. Pojęcie „rażącego naruszenia interesu społecznego” w świetle art. 139 k.p.a. 107
§ 4. Szczególne wymagania w zakresie uzasadnienia decyzji rozstrzygającej sprawę na „niekorzyść” strony . 110


Rozdział 6.
ZAKAZ REFORMATIONIS IN PEIUS W POSTĘPOWANIU URUCHOMIONYM WNIESIENIEM WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY ORAZ W POSTĘPOWANIU ZAŻALENIOWYM . 113
§ 1. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu uruchomionym wniesieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy . 113

1.1. Pojęcie i charakter prawny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy . 113
1.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a zakaz reformationis in peius . 115
§ 2. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażaleniowym . 117
2.1. Problem odpowiedniego stosowania przepisu art. 139 k.p.a. w postępowaniu zażaleniowym . 117
2.2. Kryteria ochrony uczestnika postępowania zażaleniowego przed pogorszeniem jego sytuacji prawnej lub procesowej . 119
2.3. Przekształcenie treści postanowienia a zagadnienie zmiany na „niekorzyść” . 123
2.4. Krąg podmiotów, które chroni zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażaleniowym . 131
2.5. Pojęcie „niekorzyści” i współuczestnictwo a zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażaleniowym . 134


Rozdział 7.
SKUTKI PRAWNE NARUSZENIA ZAKAZU REFORMATIONIS IN PEIUS W OGÓLNYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM . 137
§ 1. Charakter prawny zakazu reformationis in peius . 137
§ 2. Kwalifikacja prawna naruszenia zakazu reformationis in peius . 139
2.1. Uwagi ogólne . 139
2.2. Naruszenie zakazu reformationis in peius jako „rażące naruszenie prawa” . 141
2.3. Naruszenie zakazu reformationis in peius jako „inne naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy” . 144
WYKAZ LITERATURY . 147

 

Leave a comment

Send a Comment