Raport UG „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnieniem płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”

Raport UG „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnieniem płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”

Komisja ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki (KomSON), powołana w listopadzie 2019 r. przez J. M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, profesora UG,  opublikowała Raport pt. „Kobiety w Nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”. Jest on efektem prowadzenia szerokich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności Uczelni, zwłaszcza realizacji przez Uniwersytet Gdański w latach 2016–2020 projektu EU Horizon 2020 „STARBIOS2 Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences”. Koordynatorem tego projektu ze strony UG jest Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Raport „Kobiety w nauce” to pierwsza w Polsce diagnoza różnic dotyczących spojrzenia na badaczy i badaczki w Polsce pod kątem miejsca zatrudnienia. Ma on ambicję wyznaczać nowy trend przyglądania się zarządzaniu talentami i nauką w Polsce, zwracając uwagę na potencjał drzemiący w różnorodności płci, wieku, pochodzenia i co bardzo ważne – różnorodności naukowej. Współistnienie i współpraca kobiet i mężczyzn, przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin naukowych stanowi szansę dla polskiej nauki. Podsumowanie zasobów uniwersyteckich w postaci tego typu raportów pomaga planować strategie rozwoju uczelni na kolejne lata.

Poniżej przedstawiamy tendencje dotyczące sytuacji kobiet–badaczek w Uniwersytecie Gdańskim, płynące z opublikowanego przez Komisję ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki (KomSON) Raportu „Kobiety w Nauce”.

– W przypadku stanowisk asystentów i adiunktów – kobiety i mężczyźni stanowią taki sam procent badaczy.

– W ostatnich 10 latach obserwujemy pozytywne zjawisko zwiększania udziału kobiet wśród badaczy zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni – o około 50% wzrósł udział kobiet wśród pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Kobiety stanowiły 30% i 43% profesorów uczelni, odpowiednio w latach 2008 i 2019.

– Kobiety stanowią tylko około 25% badaczy z tytułem profesora – w tym przypadku niewiele się zmieniło w ostatnich 10 latach. Odpowiednio 22% i 26%  badaczy z tytułem profesora stanowiły kobiety w latach 2008 i 2019.

– Powyższe spostrzeżenia dotyczą sytuacji tak całego Uniwersytetu jak i poszczególnych wydziałów oraz dziedzin nauki.

– Badaczki i badacze osiągają podobne efekty w ubieganiu się o finasowanie międzynarodowych i krajowych projektów naukowych, z tym że kobiety są kierowniczkami większej liczby projektów, a mężczyźni są częściej kierownikami projektów większych i lepiej finansowanych.

– Analiza zarobków kobiet i mężczyzn w UG wykazała, iż płace kobiet i mężczyzn na stanowiskach asystentów, adiunktów i profesorów uczelni kształtują się na podobnym poziomie. Różnice można zaobserwować w przypadku badaczek i badaczy z tytułem profesora – w tym przypadku wynagrodzenia profesorek są średnio o około 7% niższe.

– Niezbędne jest systematyczne i transparentne monitorowanie i badanie efektywności wdrażania regulacji prawnych dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach kariery naukowej.

Szczegóły na stronie UG.

Leave a comment

Send a Comment