Prof. Józef Woźniak rzecznikiem praw i wartości akademickich PG

Prof. Józef Woźniak rzecznikiem praw i wartości akademickich PG

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 16 października 2019 r. powołał prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na funkcję rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 1.11.2019–31.08.2020.

Do zadań rzecznika należy w szczególności: prowadzenie mediacji i rozwiązywanie sporów między członkami wspólnoty Uczelni oraz dbałość o dobry wizerunek Uczelni. Rzecznik w ramach pełnienia swojej funkcji ma prawo do:

● kierowania pisemnych wniosków do organów Uczelni lub do osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni;

● wglądu do dokumentów Uczelni, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej;

● udziału w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni z prawem głosu oraz udziału w charakterze obserwatora we wszystkich etapach postępowania związanego z dochodzeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej członków wspólnoty Uczelni, w tym do przedstawiania swojego stanowiska w sprawie rzecznikowi dyscyplinarnemu lub komisji dyscyplinarnej.

Źródło: Politechnika Gdańska

Leave a comment

Send a Comment