Praca zdalna uregulowana w Kodeksie?

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie?

19 maja br. rozpoczęły się ustawowe konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną. Zaproponowany przez resort projekt przewiduje m.in. ekwiwalent pieniężny za koszty energii i dostępu do sieci podczas pracy zdalnej.

Obecnie podstawą do świadczenia pracy z domu są przepisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Jak podkreśla strona rządowa, większość zapisów proponowanego przez resort projektu nowelizacji Kodeksu pracy została uzgodniona z pracodawcami i związkami zawodowymi. Część regulacji dotycząca pracy zdalnej ma zastąpić w Kodeksie pracy zapisy o telepracy, które są trochę archaiczne.

Proponowane zmiany dążą do tego by praca zdalna była wykonywana w sposób całkowity lub częściowy, tzn. hybrydowy, w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Może to być miejsce zamieszkania pracownika. W przepisach będzie określony minimalny katalog kosztów, jakie ponosi pracownik wykonując pracę zdalną. Chodzi o koszty instalacji narzędzi do pracy i ich napraw, koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci. Szczegóły dotyczące ekwiwalentu pieniężnego będą ustalane w porozumieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi lub, jeśli tych nie ma w danym zakładzie pracy, przedstawicielami pracowników.

Przepisy będą dawały możliwość polecenia pracy zdalnej w dwóch przypadkach, w sytuacjach nadzwyczajnych, jak stan epidemii. Praca będzie mogła być polecona przez pracodawcę, ale pracownik musi potwierdzić, że ma do tego warunki. Druga sytuacja to kiedy pracodawca z przyczyn niezależnych od siebie nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych warunków pracy.

Dopuszczalne będzie również wykonywanie pracy zdalnej na wniosek pracownika – okazjonalnie, przez 12 dni w roku, w tych zakładach pracy, w których pracodawca nie jest zainteresowany wprowadzeniem tej formy pracy globalnie.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment