PPK - czy warto oszczędzać?

PPK - czy warto oszczędzać?

Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) wprowadzono nowe narzędzie służące do oszczędzania, a mianowicie PPK czyli pracownicze plany kapitałowe. Są to programy oszczędnościowe, które pozwolą zgromadzić, osobom pracującym, większy kapitał na emeryturę poprzez długoterminowe i regularne oszczędzanie.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wdrażane u różnych pracodawców w innym czasie. Wszystko zależy od wielkości danego podmiotu. W przypadku największych pracodawców zatrudniających 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. okres na tworzenie PPK przypada między 1 lipca a 25 października 2019 r. W tym czasie powinna być zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wówczas umowa o prowadzenie PPK dla uczestników powinna być zawarta do 12 listopada 2019 r. Pierwsze naliczanie i przekazanie wpłat może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o prowadzenie PPK dla uczestnika, czyli w przypadku największych pracodawców najpóźniej po 12 listopada 2019 r. Podobnie mają się terminy dla pozostałych grup pracodawców. Pracodawcy, którzy na 30 czerwca 2019 r. będą mieć co najmniej 50 osób zatrudnionych, umowę o zarządzanie PPK powinni zawrzeć do 24 kwietnia 2020 r., a pierwsze umowy o prowadzenie winni podpisać do 11 maja 2020 r. Pracodawcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniać będą co najmniej 20 osób, umowy o zarządzanie PPK zawrzeć powinni najpóźniej do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r. Ostatnia grupa pracodawców umowy będzie musiała zawrzeć do 23 kwietnia 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Wyjątkiem tu będzie sektor publiczny, który umowy o zarządzanie PPK powinien mieć zawarte do 1 stycznia 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. niezależnie od wielkości zatrudnienia.

Pracownicy do PPK będą „zapisywani automatycznie”. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK będzie uprawnieniem każdego pracownika. Oświadczenia takie mogą być złożone w każdym czasie i to bez żadnych ograniczeń, na wzorze ustalonym w rozporządzeniu ministra finansów. Jeżeli deklaracja o rezygnacji zostanie złożona przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, pracodawca nie powinien takiej umowy w imieniu zatrudnionego zawierać. Natomiast już po zawarciu takiej umowy, uczestnik PPK będzie mógł złożyć deklarację rezygnacji w każdym czasie, umowa ta nadal będzie jednak istnieć. Zaprzestane zostanie tylko naliczania przyszłych wpłat do PPK. Rezygnacja nie oznacza wycofania dotychczas zgromadzonych środków. Pozostaną one na rachunku uczestnika PPK. Wycofać je będzie można tylko poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zwrotu.

Omawiając zagadnienie Pracowniczych Planów Kapitałowych pojawia się pytanie – czy to się opłaca, czy PPK jest korzystne dla uczestników? Najważniejszą zaletą uczestnictwa w PPK jest współfinansowanie oszczędności uczestników z kilku źródeł, a mianowicie: z własnych środków, ze środków pracodawcy i budżetu państwa. Do PPK uczestnik tego programu odprowadza obowiązkowo 2% ze swojego wynagrodzenia. W niektórych sytuacjach wpłata ta może zostać obniżona. Pracodawca natomiast jest zobowiązany do dołożenia z własnych środków do PPK swojego pracownika kolejnych 1,5% jego wynagrodzenia. Ponadto w ramach PPK dla aktywnych uczestników przewidziane są dopłaty ze środków publicznych, czyli wpłata powitalna (jednorazowo 250 zł) oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Jeżeli uczestnik utrzyma środki w programie do sześćdziesiątego roku życia i wypłaci je w sposób przewidziany w przepisach, od narosłych w całym okresie zysków kapitałowych nie zapłaci podatku dochodowego. Pieniądze zgromadzone na osobistym koncie PPK pochodzą z wynagrodzenia i są środkami prywatnymi. W związku z tym będą one chronione przez Konstytucję RP.

Reasumując, PPK „ma przewagę’, nad innymi dopuszczalnymi przez prawo, metodami oszczędzania na emeryturę W przypadku np. zwykłego konta oszczędnościowego w banku uczestnik mógłby odłożyć jedynie to, co sam wpłaci.

Więcej informacji o oszczędzaniu poprzez PPK można znaleźć na stronie internetowej www.mojeppk.pl

Opracował Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment