Podsumowanie działalności think-tanku "Nauka+"

Podsumowanie działalności think-tanku "Nauka+"

Podsumowanie działalności zespołu pracującego w ramach projektu Pomorski Szlak Naukowy w Programie Dialog MNiSW w latach 2019-2021.

Czas pandemii i związane z nią obostrzenia, które w wielu dziedzinach społecznego życia utrudniały komunikację, wymusiły na zespole realizującym projekt Pomorski Szlak Naukowy podjęcie nowych wyzwań i znalezienie rozwiązań gwarantujących wykonanie zadań projektowych. Zarówno zespół nadzoru merytorycznego, jak również coraz liczniejsi członkowie Think Tanku „Nauka+”, wykazali elastyczne podejście do problemu, kreatywność i gotowość na zmiany.

Podjęte działania zaowocowały osiągnięciem zamierzonych w projekcie rezultatów. Bieżąca analiza sytuacji w obszarze nauki i edukacji, opracowane przez zespół wnioski i zgłaszane uwagi (indywidualnie i zespołowo) pozwoliły ukierunkować dalszą pracę naszej organizacji w zakresie zbliżonym do programu Dialog. We współpracy z członkami Think Tanku przygotowano założenia kolejnego projektu, który może być kontynuacją działań na rzecz promocji i popularyzacji polskiej nauki. Wyznaczono zadania i ustalono zakres pracy dla projektu zgłaszanego w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki” w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Opinie zespołu były wykorzystywane podczas kontaktów z Kuratoriami Oświaty i dyrektorami szkół. Uwagi były ukierunkowane na pomoc w organizacji pracy podczas trwającej pandemii. Sięgaliśmy poza sferę technicznych rozwiązań i zwracaliśmy uwagę również na problemy społeczne uczniów i studentów, ich psychiczną kondycję i możliwości rozwoju w warunkach utrudnionych przez brak bezpośrednich relacji i kontaktów.

Doradzaliśmy także współpracującym z nami podmiotom: organizacjom pozarządowym, które chcą podjąć działania na rzecz nauki i edukacji oraz mieć realny wpływ na kształtowanie polityki oświatowej w naszym kraju.

Dzięki naszym relacjom z podmiotami edukacyjnymi w UK przyglądaliśmy się rozwiązaniom stosowanym w innych krajach. Zespół rozważał możliwości wdrożenia dobrych rozwiązań sprawdzających się w krajach o podobnej strukturze społecznej.

Największym sukcesem Think Tanku „Nauka+” jest ukonstytuowanie się 17-osobowego zespołu deklarującego chęć dalszej pracy i działań na rzecz promocji i popularyzacji nauki. W skład zespołu weszły osoby z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów (w Polsce i w Europie), zarządzaniu zespołami ludzkimi, kierowaniu pracą wolontariuszy. Są to również naukowcy, przedsiębiorcy, ekonomiści i edukatorzy. Część z nich pełni odpowiedzialne stanowiska kierownicze. Do zespołu weszli także przedstawiciele środowiska studenckiego, co pozwoli na uzupełnienie doświadczenia ekspertów o nowatorskie spojrzenie, ciekawe pomysły oraz inicjatywy.

Leave a comment

Send a Comment