PIT dla młodych, czyli ulga dla pracowników w praktyce

PIT dla młodych, czyli ulga dla pracowników w praktyce

Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające ulgę podatkowa dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a ich roczne przychody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, tj. kwoty 85 528 zł. brutto.

Powyższe zwolnienie skonstruowane zostało w taki sposób, że przychód nieprzekraczający pierwszego progu podatkowego nie zostanie opodatkowany w ogóle. Dopiero od wynagrodzenia przekraczającego wspomnianą kwotę naliczony zostanie podatek dochodowego (PIT), według stawki 18% (do końca września 2019 r.) lub 17% (od 1 października 2019 r.).

Należy pamiętać, że wspomniany limit (85 528 zł. brutto) w pełnej wysokości będzie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Z uwagi na termin wprowadzenia zmian, próg w 2019 r. będzie proporcjonalnie mniejszy i wyniesie 35 636,67 zł. Ustalając powyższy limit, należy brać pod uwagę kwotę brutto wynagrodzenia osoby wykonującej pracę zarobkową. Do limitu tego nie wlicza się należności pracowniczych, które już wcześniej zostały zwolnione przez ustawodawcę z podatku dochodowego, tj. świadczeń wypłacanych pracownikowi za odzież roboczą czy należności przysługujących za czas podróży służbowej.

Zwolnione z podatku PIT zostają osoby do 26. roku życia zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i uzyskujące dochody ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy – zlecenia. Opodatkowane na dotychczasowych zasadach (czyli zgodnie z obowiązującą obecnie stawką podatkową) będą dochody osiągane z tytułu np. prowadzenia własnej działalności gospodarczej, umowy o dzieło czy praktyk absolwenckich.

Ustawodawca nie nałożył na pracodawców bezwzględnego obowiązku uwzględniania zwolnienia podatkowego już w 2019 roku. By móc skorzystać z tego zwolnienia już w bieżącym roku, młody pracownik musi złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Z jego treści musi jednoznacznie wynikać, że przewidywane przychody osoby do 26 roku życia, nie przekroczą przewidzianego na rok 2019, wspomnianego wcześniej limitu, do którego stosuje się ulgę. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia będzie zobowiązanie pracodawcy do odstąpienia od pobierania zaliczki na PIT najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia.

PRZYKŁAD:

Pracownik do 26 roku życia, zatrudniony na umowę o pracę, złożył pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu z podatku PIT w październiku 2019 roku. Wówczas pracodawca nie będzie już mógł pobierać zaliczki na podatek od przychodów uzyskanych przez tą osobę, od listopada 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności wcześniejszego składania oświadczenia przez podatnika). Na gruncie nowych przepisów istnieje także możliwość złożenia przez podatnika wniosku o niestosowanie wobec niego ulgi w PIT od 2020 roku, ale jest to zasadne tylko w przypadku, gdy młody pracownik osiąga wysokie przychody z kilku źródeł zwolnionych z podatku PIT.

Przewidywany zysk uwzględniający zwolnienie z podatku PIT pracownika do 26 roku życia, zatrudnionego w miejscu swojego zamieszkania, na umowę o pracę w 2020 roku:

Opracował: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment