Odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia podczas urlopu wychowawczego

Odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia podczas urlopu wychowawczego

W świetle problemów, z którymi obecnie borykają się pracodawcy, często pojawia się pytanie – czy pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, a której wypowiedziano umowę o pracę z tytułu likwidacji pracodawcy należy się odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Na mocy art. 1868 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, t.j., z późn. zm.) – dalej k.p., w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Natomiast zgodnie z art.1868 § 2 k.p. szczególna ochrona stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego nie obowiązuje w następujących przypadkach:

w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W myśl art. 36par.1 k.p., jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy i nie ma prawa do wynagrodzenia oraz innych świadczeń uzależnionych od wykonywania pracy. Kwestię ewentualnego odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym podjął już Sąd Najwyższy. W uchwale z 11 lutego 1992 roku (sygn. akt I PZP 7/92) SN orzekł, że pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której na podstawie art. 36par.1 k.p. skrócono okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy rozwiązany został z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W uzasadnieniu uchwały SN wskazał, że omawiany przepis, zgodnie z jego literalnym brzmieniem, należy rozumieć w ten sposób, że odszkodowanie nie ma charakteru abstrakcyjnego, lecz jest równe wynagrodzeniu za pracę, jakie rzeczywiście otrzymałby pracownik, gdyby pracował do końca trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ta sama zasada obowiązuje także pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. W typowych przypadkach skrócenia okresu wypowiedzenia, pracownica nie otrzyma żadnego odszkodowania, gdyż z reguły w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia.

Mogą występować jednak sytuacje, w których pracownica ma zaplanowany powrót do pracy z urlopu wychowawczego, który przypadałby w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Wówczas, pracownica po powrocie do pracy otrzymywałaby wynagrodzenie za pracę. Spowodowałoby to konieczność wypłaty jej odszkodowania przewidzianego w art. 36par.1 k.p. za stosowny okres.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 1863 k.p. wcześniejszy powrót do pracy przed zakończeniem trwania urlopu wychowawczego, może mieć miejsce w przypadku rezygnacji z urlopu wychowawczego za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najróżniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment