Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP. Szykuje się zmiana w ustawie

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP. Szykuje się zmiana w ustawie

22 kwietnia br. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy nowelizującej Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, 1740, t.j., z późn. zm.) – dalej kc. Prezydent zaproponował zmiany, w myśl których najbliższej rodzinie osoby, która np. wskutek wypadku doznała trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie odszkodowanie za naruszenie więzi rodzinnej.

Projekt ustawy przewiduje dodanie w art 446 kc zapisu, że „najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej w następstwie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego, takiego jak spowodowanie u poszkodowanego stanu wegetatywnego”.

Według propozycji Prezydenta przepis ten stosowany byłby z mocą wsteczną, tj. także w stosunku do roszczeń ze zdarzeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nieprzedawnionych w dniu wejścia jej w życie.

Jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP – potrzeba nowelizacji kc wynika z rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Obecnie w polskim sądownictwie dominuje pogląd, że należy przyznać zadośćuczynienie najbliższym członkom rodziny poszkodowanego za krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej. Jednak zdarzają się również przypadki orzeczeń, które odmawiają prawa do tego rodzaju zadośćuczynienia.

Jak podkreśla Andrzej Duda „więzi rodzinne stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania rodziny i podlegają ochronie prawnej”.

W dalszej części komunikatu Kancelarii zaznaczono, że zadośćuczynienie będzie przysługiwało wyłącznie najbliższym członkom rodziny poszkodowanego i będzie dotyczyć przypadków uszczerbków najcięższych oraz nieodwracalnych, a więc takich, które rzeczywiście skutkują zerwaniem więzi rodzinnej i wiążą się z dotkliwą, niekończącą się krzywdą najbliższych członków rodziny poszkodowanego.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment