Dodatek stażowy po nowemu

Dodatek stażowy po nowemu

1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nią dodatek za staż pracy zostanie wyodrębniony z wynagrodzenia zasadniczego i nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od nowego roku kalendarzowego wynosić ma 2600 zł. brutto.

Powyższa nowelizacja przepisów obejmie zarówno pracowników sektora publicznego, którzy mają prawo do dodatku stażowego na podstawie odrębnych przepisów jak i pracowników każdego innego pracodawcy należącego do sektora prywatnego, u którego jest wypłacany dodatek stażowy, wynikający z wewnątrzzakładowych przepisów.

Należy zauważyć, że ustawodawca posługuje się różnymi terminami określającymi świadczenie pieniężne przysługujące z uwagi na wypracowany okres czasu. Na przykład w przepisach kształtujących wynagrodzenie nauczycieli szkół publicznych świadczenie to nie zostało zdefiniowane jako dodatek stażowy, ale jako dodatek z tytułu wysługi lat. W związku z brakiem jednoznacznej definicji pojęcia „dodatek stażowy”, ustawodawca w nowelizowanych przepisach doprecyzował, że jest to „dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę”.

Dotychczas dodatek stażowy mógł być wliczany do wynagrodzenia minimalnego, co oznaczało, że wynagrodzenie pracownika wraz z dodatkiem stażowym nie mogło być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Od 2020 roku dodatek ten będzie świadczeniem wyłączonym z wynagrodzenia minimalnego tak jak świadczenie z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem przez pracownika na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Polski ustawodawca przewidział różne kryteria, po spełnieniu których pracownikowi przysługuje prawo do dodatku stażowego.  Osoby zatrudnione w jednostkach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w momencie przepracowania pięciu lat. Dodatek stanowi wówczas 5% podstawy wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika i wzrasta stopniowo o 1% z każdym kolejnym rokiem.  Natomiast w przypadku nauczycieli dodatek stażowy naliczany jest po przepracowaniu 4 lat, i także wzrasta o 1% podstawowego wynagrodzenia rocznie. Należy pamiętać, że dodatek stażowy nie może przekroczyć 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Opracował: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment