Akademia Pomorska jeszcze bardziej innowacyjna

Akademia Pomorska jeszcze bardziej innowacyjna

18. czerwca 2020 r. została podpisana umowa na dostawę i wdrożenie systemu dziekanatowo-dydaktycznego dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z ramienia Uczelni umowę podpisał JM Rektor AP w Słupsku – dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, natomiast firmę Kalasoft reprezentował inż. Grzegorz Kaliński – prezes zarządu.

System stanowi zbiór nowoczesnych modułów funkcjonalnych, które usprawnią zarządzanie placówką i stworzą nowe udogodnienia dla studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracji. Stopniowo będą realizowane kolejne etapy implementowania dopasowanych do potrzeb Uczelni modułów, które pozwolą na poprawę sprawności obsługi wszystkich obszarów działania Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zastosowane rozwiązania informatyczne pozwolą środowisku akademickiemu łatwiej funkcjonować w sferze administracyjnej i organizacyjnej Uczelni.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia HMS Solution obejmą dostęp studentów, wykładowców i pracowników do intuicyjnego interfejsu, efektywniejsze zawiadywanie jej majątkiem, a zastosowanie wspólnej bazy danych dla całej organizacji ma przyczynić się do ujednolicenia informacji zarządczej i udrożnienia wewnętrznego przepływu informacji. Zakończenie prac związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań planowane jest na 28.02.2023 r.


Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment