20 milionów zł dla uczelni na międzynarodowe studia

20 milionów zł dla uczelni na międzynarodowe studia

Każda polska uczelnia, która utworzy wspólne studia II stopnia z uniwersytetem lub instytucją naukową z zagranicy, może otrzymać nawet do 1 miliona złotych na rekrutację, stypendia dla studentów, szkolenia dla kadry akademickiej, organizację wykładów i wyjazdy studyjne. Nabór do programu KATAMARAN potrwa do 30 kwietnia.

Wspólne studia II stopnia dofinansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Budżet II edycji programu KATAMARAN wynosi 20 mln złotych.

Z wnioskami mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni. Planowane studia muszą prowadzić do uzyskania przez studenta wspólnego dyplomu.

W programie KATAMARAN można uzyskać pieniądze na zorganizowanie rekrutacji na studia – w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów poprzez kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach budujących sieć kontaktów, udział w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wsparcie mobilności akademickiej obejmuje finansowanie stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia. Podczas trwania studiów pieniądze będzie można przeznaczyć również na organizację wykładów lub udział w ich prowadzeniu, na wizyty studyjne i spotkania robocze kadry dydaktyczno-naukowej z partnerami zagranicznymi.

Uczelnie będą mogły sfinansować ze środków programu KATAMARAN również szkolenia adaptacyjne, integracyjne, językowe, międzykulturowe lub dotyczące nowych metod kształcenia – dla kadry i dla studentów.

Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia, wyniki zostaną ogłoszone 14 września. Projekty będzie można realizować od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PAP – Nauka w Polsce
kol/ ekr/

Leave a comment

Send a Comment